Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten
Artikel 4. Communicatie
Artikel 5. Informatieplichten WELYNQ
Artikel 6. Levering van zaken anders dan Tokens
Artikel 7. Prijzen en tarieven
Artikel 8. Intellectuele rechten
Artikel 9. Overdracht van rechten en verplichtingen en onderaanneming
Artikel 10. Persoonsgegevens en privacy
Artikel 11. Garanties en continu?teit
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Geheimhouding en commerci?le uitingen
Artikel 15. Duur en be?indiging
Artikel 16. Exitbepaling
Artikel 17. Wijzigingen en aanvullingen
Artikel 18. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19. Bijzondere bepalingen ter zake van softwareontwikkeling

Bijzondere bepalingen voor Afnemers in de hoedanigheid van Gebruiker en/of Eindgebruiker

Artikel 20. Verplichtingen Gebruikers/Eindgebruikers
Artikel 21. Zorgplicht ten aanzien van Tokens
Artikel 22. Informatieverplichtingen
Artikel 23. Facturering, betaling en opschortingsrechten

Bijzondere voorwaarden voor Afnemers in de hoedanigheid van Distributeur

Artikel 24. Marketing en promotie
Artikel 25. Facturering, betaling en opschortingsrechten
Artikel 26. Vrijwaring en incassorisico

 

Artikel 1. Begrippen

1.1 Afnemer: wederpartij van WELYNQ in een Overeenkomst danwel de beoogde afnemer van WELYNQ in het kader van een door WELYNQ uitgebrachte offerte.

1.2 EindgebruikerAuthenticatiedienst: door WELYNQ te leveren dienst die Eindgebruikers in staat stelt zich te authenticeren jegens derden.

1.3 Dienstverlening: alle door WELYNQ aan of ten behoeve van Afnemer te verlenen diensten.

1.4 Distributeur: Afnemer welke Dienstverlening van WELYNQ aanbiedt aan Gebruikers en in dat kader Overeenkomsten tot stand brengt tussen WELYNQ en Gebruikers. Het voorgaande laat onverlet dat Distributeur uit eigen hoofde dienstverlener kan zijn jegens Afnemer, maar dan in het kader van een overeenkomst waar WELYNQ geen partij in is.

1.5 Eindgebruiker: een natuurlijke persoon zijnde de feitelijke gebruiker van de Dienstverlening van WELYNQ.

1.6 Functionele specificaties: de schriftelijke specificaties, opgenomen in een document waarin de functies en gegevens zijn beschreven welke door middel van de SaaS-dienst aangeboden worden.

1.7 Gebrek: het substantieel niet voldoen van de SaaS-dienst aan de Functionele specificaties.

1.8 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de Eindgebruiker(s) toegerekend kunnen worden, hetzij uit hoofde van een Overeenkomst met WELYNQ, hetzij uit hoofde van een overeenkomst met een Intermediair.

1.9 Intermediair: een Afnemer van WELYNQ welke de Dienstverlening van WELYNQ uit eigen hoofde en voor eigen rekening en risico aan Gebruikers aanbiedt in welk geval de Gebruikers en/of Eindgebruikers in de relatie tussen Intermediair en WELYNQ aan Intermediair toegerekend worden.

1.10 Ondersteuning: dienst bestaande uit het telefonisch en/of per e-mail en/of door middel van een website, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van de Programmatuur alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken die het ongehinderd gebruik van Programmatuur belemmeren en het oplossen van deze problemen.

1.11 Overeenkomst: een Overeenkomst tussen partijen welke verwijst naar onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

1.12 SaaS-dienst: Software-as-a-Service, dienst bestaande uit het op afstand (via bijvoorbeeld het internet) aanbieden van bepaalde functionaliteit.

1.13 Storing: een substanti?le onderbreking van de leveringvan de SaaS-dienst danwel een substanti?le vermindering van de prestaties van de SaaS-dienst.

1.14 Toegangscode: een vertrouwelijke code of wachtwoord waarmee Eindgebruiker zich toegang verwerft tot een SaaS-dienst of door middel waarvan een Eindgebruiker zich kan authenticeren in het kader van een Authenticatiedienst.

1.15 Token: een fysiek (onderdeel van een) authenticatiemiddel voorzien van voorgeprogrammeerde embedded software die Gebruiker in staat stelt in combinatie met een ter beschikking gestelde Toegangscode geauthenticeerde toegang tot een SaaS-dienst te verkrijgen of jegens een derde te authenticeren. Hiervoor kan het vereist zijn dat er aanvullende apparatuur (zoals kaartlezers) bij Eindgebruikers aanwezig is. Een Token kan voorzien zijn van een gekwalificeerd certificaat in de zin van artikel 3:15a BW.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, op alle offertes en op alle (rechts)handelingen tussen WELYNQ en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door een Eindgebruiker van de Dienstverlening van WELYNQ.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Indien in aanbiedingen of Overeenkomsten afwijkende bepalingen zijn opgenomen zullen deze prevaleren boven hetgeen daarover in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden is opgenomen, met dien verstande dat onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden aanvullende werking hebben in het geval de afwijkende bepalingen voor verschillende uitleg vatbaar zijn.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Uitingen van WELYNQ op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of Producten gelden als een geheel vrijblijvend aanbod.

3.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van WELYNQ van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan electronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologie?n) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per brief) plaatsvinden.

Artikel 4. Communicatie

4.1 Iedere communicatie tussen WELYNQ en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

4.2 De door WELYNQ opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

4.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5. Informatieplichten WELYNQ

5.1 Onverminderd eventueel voor WELYNQ bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is WELYNQ niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

5.2 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.

5.3 WELYNQ zal bij wijzigingen in de minimumconfiguratie welke van Eindgebruikers ge?ist wordt Afnemer hier ten minste drie (3) maanden van te voren van verwittigen.

5.4 WELYNQ zal Eindgebruikers welke langdurig nalaten gebruik te maken van de door WELYNQ geboden mogelijkheid om door middel van een SaaS-dienst van WELYNQ verwerkte gegevens van Eindgebruikers te archiveren hiervan langs electronische weg verwittigen.

Artikel 6. Levering van zaken anders dan Tokens

6.1 Indien in de Overeenkomst staat vermeld dat zaken worden geleverd anders dan Tokens zullen deze zaken altijd worden geleverd door een derde-leverancier, in welk geval in plaats van onderhavige voorwaarden de leveringsvoorwaarden van de betreffende derde-leverancier van toepassing zijn op de levering van de betreffende zaken.

6.2 Indien een Overeenkomst de levering van zaken anders dan Tokens bestrijkt zal WELYNQ in dit verband fungeren als projectco?rdinator. Dit houdt in dat Afnemer voor vragen en informatie met betrekking tot de apparatuur contact kan opnemen met WELYNQ. WELYNQ zal vervolgens verder contact opnemen met de betreffende derde-leverancier.

6.3 Indien WELYNQ op grond van een Overeenkomst zaken levert gaat de eigendom daarvan over op Afnemer onder voorbehoud van volledige betaling door Afnemer van de voor betreffende zaken overeengekomen prijs.

6.4 Afnemer draagt na het moment van aflevering van de zaken het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de onder voorbehoud van eigendom geleverde zaken.

Artikel 7. Prijzen en tarieven

7.1 De prijzen en tarieven van de Dienstverlening zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

7.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zijn de overeengekomen prijzen en tarieven vast en onveranderlijk tot het tijdstip, waarop de desbetreffende opdracht is ge?indigd. Evenwel is WELYNQ gerechtigd de prijzen jaarlijks, voor het eerst op 1 januari van het eerste kalenderjaar volgend op het jaar van de totstandkoming van de Overeenkomst te verhogen op basis van de ontwikkeling van het CBS-indexcijfer voor CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor de bedrijfstak Zakelijke Dienstverlening op de meest recente tijdsbasis met als basis 2010 is 100. Prijs- en tariefswijzigingen zullen voor de ingangsdatum door WELYNQ schriftelijk aan Afnemer worden medegedeeld onder vermelding van de grondslag en berekeningswijze.

7.3 Bij tussentijdse wijziging van de omvang van de opdracht of de inhoud van de dienstverlening is het mogelijk dat er een tariefswijziging plaatsvindt. Afnemer zal hier tijdig en schriftelijk van op de hoogte worden gesteld onder vermelding van grondslag en berekeningswijze. Afnemer heeft op dat moment de mogelijkheid om de dienstverlening te be?indigen.

Artikel 8. Intellectuele rechten

8.1 Alle (databank)rechten welke ontstaan als gevolg van het gebruik van een SaaS-dienst door een Eindgebruiker komen aan de Gebruiker voor wiens rekening desbetreffende Eindgebruiker toe. Het voorgaande laat echter onverlet dat het WELYNQ is toegestaan om statistische informatie te genereren op basis van de door Eindgebruikers door middel van een SaaS-dienst verwerkte gegevens. WELYNQ zal deze gegevens zodanig aggregeren dat deze niet tot een Gebruiker toe te rekenen zijn. Het staat WELYNQ vrij om dergelijke geaggregeerde statistische gegevens te gebruiken, ongeacht het doel. WELYNQ zal tevens gerechtigd zijn om dergelijke statistische gegevens met derden te delen.

8.2 Onverlet het hiervoorgaande is WELYNQ tevens gerechtigd om in het geval meerdere Gebruikers facturen van dezelfde leveranciers verwerken met een SaaS-dienst, WELYNQ gerechtigd is om, indien de optimalisatie van de dienstverlening hierbij gebaat is, in overleg met een dergelijke leverancier van Gebruikers te treden over optimalisatie.

8.3 De Afnemer is verplicht om gebruik van derden van de Dienstverlening van WELYNQ anders dan uit hoofde van de Overeenkomst tegen te gaan.

8.4 Medewerkers van WELYNQ zijn niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de bedrijfsgegevens van Afnemer of diens Eindgebruikers, tenzij hiertoe door de betreffende partij vooraf goedkeuring is verkregen danwel het aanbrengen van dergelijke wijzigingen redelijkerwijze voortvloeit uit de werkzaamheden ten behoeve van Afnemer.

8.5 Afnemer zal geen enkel recht kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model- of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industri?le eigendom dat toebehoort of in licentie gegeven is aan WELYNQ.

8.6 Alle rechten die Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst heeft om gebruik te maken van waren- en dienstenmerken, komen bij be?indiging van voornoemde Overeenkomst van rechtswege te vervallen.

8.7 Afnemer zal geen merken of handelsnamen gebruiken die gevaar opleveren voor associatie of verwarring met de beschermde namen van WELYNQ, en zal geen poging doen dergelijke merken of handelsnamen te laten registreren. Afnemer zal de beschermde namen van WELYNQ niet in diskrediet brengen noch daaraan afbreuk doen.

8.8 Ieder voorgenomen gebruik door Afnemer van de beschermde namen in combinatie met hetzij haar handelsnaam, hetzij haar merk, dient vooraf ter goedkeuring aan WELYNQ te worden voorgelegd.

8.9 In geval van inbreuk door derden op enige rechten van intellectuele of industri?le eigendom van WELYNQ zal WELYNQ, geheel naar eigen oordeel, al dan niet in rechte ageren. Afnemer is gehouden WELYNQ hierbij alle redelijkerwijze te verlangen steun te verlenen, waarbij alle redelijkerwijs noodzakelijke door Afnemer te maken kosten door WELYNQ worden vergoed.

8.10 WELYNQ garandeert Afnemer dat WELYNQ gerechtigd is tot levering van de SaaS-dienst aan Afnemer of aan Afnemer toe te rekenen Gebruikers en/of Eindgebruikers en vrijwaart Afnemers dan ook tegen claims van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op de intellectuele rechten van dergelijke derden.

Artikel 9. Overdracht van rechten en verplichtingen en onderaanneming

9.1 Iedere partij kan na schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden overdragen. Aan een dergelijke toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

9.2 Niettegenstaande het voorgaande artikkellid is WELYNQ bevoegd bij de uitvoering van iedere Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Een en ander laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van WELYNQ voor de nakoming van de krachtens een Overeenkomst op WELYNQ rustende verplichtingen en de krachtens de belasting en sociale verzekeringswetgeving op WELYNQ als werkgever rustende verplichtingen.

Artikel 10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 Afnemer en WELYNQ garanderen over en weer dat zij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving welke betrekking heeft op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting van Afnemer kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Afnemer zal WELYNQ vrijwaren tegen elke aanspraak van de derden, waaronder mede begrepen het College Bescherming Persoonsgegevens of individuen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Afnemer of aan hem toe te rekenen Eindgebruikers.

10.3 Afnemer in de hoedanigheid van Gebruiker uit hoofde van het beheren van zijn administratie verantwoordelijke, is zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), Afnemer in de hoedanigheid van Distributeur of Intermediair bewerker is in de zin van artikel 1 Wbp.

10.4 In de relatie tussen WELYNQ en Afnemer zal WELYNQ, ongeacht de hoedanigheid van Afnemer, als ?de bewerker? in de zin van artikel 1 Wbp en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beschouwd.

10.5 WELYNQ verplicht zich jegens Afnemer om geen verwerking van persoonsgegevens welke onder de verantwoordelijkheid van Afnemer vallen plaats te doen vinden anders dan uit de Overeenkomst met Afnemer voortvloeit.

10.6 Uit de relatie tussen verantwoordelijke en bewerker of die tussen bewerker en een opvolgende bewerker vloeit voort dat de verantwoordelijk aan de bewerker respectievelijk de bewerker aan de opvolgende bewerker tijdig informatie verschaft over noodzakelijke wijzigingen in het beveiligings- en continu?teitsbeleid. In de relatie tussen WELYNQ en Afnemer is Afnemer er zich van bewust dat WELYNQ in haar Dienstverlening geen Afnemerspecifiek beveiligings- en continu?teitsbeleid kan voeren en dat dit voor alle afnemers geharmoniseerd dient te worden. Uit de aard van de gezagsverhouding tussen verantwoordelijke en bewerker respectievelijk bewerker en opvolgend bewerker vloeit dan ook voort dat indien WELYNQ materieel niet in staat is haar beveiligings- en continu?teitsbeleid aan te passen aan de redelijke eisen van Afnemer, Afnemer bevoegd is de Overeenkomst te be?indigen als ware dit een toerekenbare tekortkoming van WELYNQ als bedoeld in Artikel 15.

10.7 Partijen zullen elkaar informeren van feiten waarvan zij redelijkerwijze kunnen verwachten dat deze invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens door de andere partij.

10.8 WELYNQ zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van ieder incident of nog niet eerder onderkend gevaar voor incidenten waarvan voor WELYNQ voorzienbaar is dat zij de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking zouden kunnen aantasten.

10.9 Afnemer kan periodiek en/of wanneer daar gerede aanleiding toe bestaat inzage vorderen dan wel inzage ten behoeve van door WELYNQ aan te wijze derden ? bijvoorbeeld door Afnemer in te schakelen deskundigen ? vorderen ter zake de naleving van de uit onderhavige overeenkomst en/of de Wbp en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen van WELYNQ, met dien verstande dat indien WELYNQ uit eigen beweging of op verzoek van een derde een dergelijke onderzoek heeft doen plaatsvinden minder dan negen (9) maanden voorafgaande aan het verzoek van Afnemer, Afnemer genoegen zal nemen met een afschrift van de resultaten van een dergelijk onderzoek. In dit kader aanvaardt Afnemer dan ook dat de resultaten van een door hem gevraagd onderzoek met derden (zijnde andere Afnemers) gedeeld kunnen worden.

10.10 WELYNQ is zich bewust van de zelfstandige controlebevoegdheden van het CBP en zal deze toezichthouder toegang verstrekken en medewerking verlenen aan een onderzoek met betrekking tot de op grond van deze overeenkomst verwerkte persoonsgegevens.

10.11 WELYNQ is op de hoogte van de ten tijde van ondertekening van toepassing zijnde publicaties van het CBP met betrekking tot de nadere invulling van de door artikel 13 Wbp op verantwoordelijke rustende verplichting tot het treffen van passende organisatorische en technische maatregelen teneinde de beveiliging van de bij de verwerking betrokken persoonsgegevens te waarborgen en aanvaardt dat genoemde verplichting op grond van artikel 14 Wbp aan haar doorgegeven wordt en dat WELYNQ hier toezicht op houdt.

Artikel 11. Garanties en continu?teit

11.1 WELYNQ garandeert dat de SaaS-dienst zo optimaal mogelijk wordt aangeboden en dat eventuele storingen of gebreken zo snel als redelijkerwijze mogelijk is verholpen zullen worden. WELYNQ zal naar beste vermogen zorg dragen dat de Dienstverlening een zo hoog mogelijke beschikbaarheid kent.

11.2 WELYNQ garandeert gedurende de looptijd van een Overeenkomst dat:

  1. De op afstand ter beschikking gestelde Dienstverlening functioneert in overeenstemming met de Functionele specificaties;
  2. De Dienstverlening die op afstand ter beschikking wordt gesteld voldoet aan de gangbare technische normen.

11.3 WELYNQ garandeert, indien en voozover overeengekomen, dat zij reservekopie?n van de gegevens van Afnemers en/of Gebruikers bij derden in bewaring zal geven. WELYNQ zal te allen tijde het maken van reservekopie?n via het systeem mogelijk maken voor Afnemer. De eigendom van de gegevensdragers van dergelijke kopie?n draagt WELYNQ bij voorbaat over aan Afnemer onder opschortende voorwaarde van faillissement, de aanvraag van faillissement, surs?ance van betaling, de aanvraag van surs?ance van betaling danwel de beslaglegging op substantieel bij de dienstverlening van WELYNQ betrokken vermogensbestanddelen. Op eerste verzoek van Afnemer zal WELYNQ de inhoud van de bij onderhavige bepaling betrokken bewaarneming overeenkomsten aan Afnemer overleggen. Indien en voorzover de betrokken reservekopie?n versleuteld of anderszins beveiligd zullen zijn, is WELYNQ verplicht de betrokken toegangscodes en dergelijke al ten tijde van het maken van de reservekopie aan Afnemer te doen toekomen.

11.4 WELYNQ garandeert dat de SaaS-dienst, voorzover toe te rekenen aan WELYNQ, is voorzien van adequate beveiligingen zulks tegen de achtergrond van de stand der techniek en de bij WELYNQ bekend zijnde aard van de gegevensverwerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 WELYNQ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateri?le schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Dienstverlening.

12.2 Voor zover in rechte en/of tijdens arbitrage komt vast te staan dat op WELYNQ enige aansprakelijkheid rust uit hoofde van een Overeenkomst of anderszins, is de aansprakelijkheid beperkt tot vermogensschade en per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag ter hoogte van de in het jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident uit hoofde van eerdergenoemde Overeenkomst van Afnemer ontvangen betalingen met een maximum van ? 50.000,-. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade en de schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van leveranciers van telecommunicatievoorzieningen, alsmede voor opzettelijke inbreuken van derden in de ingerichte beveiligingssystemen is uitgesloten.

12.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WELYNQ en/of haar medewerkers.

12.4 Eventuele aansprakelijkheid van WELYNQ wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat pas nadat WELYNQ door Afnemer in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij WELYNQ een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.5 Indien en voorzover Afnemer zelf Dienstverlening aanbiedt aan Eindgebruikers zal Afnemer gedurende de looptijd van iedere Overeenkomst een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, en deze voortdurend van kracht doen zijn. Op eerste verzoek van WELYNQ zal Afnemer een kopie van de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de premie doen toekomen aan WELYNQ.

12.6 Aansprakelijkheid voor gegevensverlies is uitgesloten, tenzij het opslaan van gegevens een kernprestatie van de Overeenkomst vormde en Afnemer of aan Afnemer toe te rekenen derden niet in de gelegenheid waren om reservekopie?n te maken van de gegevens.

12.7 Afnemer verbindt zich om WELYNQ schadeloos te stellen in gevallen waarin schade voor WELYNQ is ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet of niet geheel nakomen van enige verplichtingen zoals in een Overeenkomst, door Afnemer haar werknemers of derden waarvan hij zich bij uitvoering van de Overeenkomst bedient, of als direct of indirect gevolg van de bedrijfsvoering van Afnemer, zijn activiteiten of enig verzuim van Afnemer.

12.8 Afnemer vrijwaart WELYNQ voor aanspraken van Eindgebruikers op WELYNQ ter zake van de exploitatie van de WELYNQ Dienstverlening. Afnemer verplicht zich tot het, op haar kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van stagnatie bij WELYNQ en aan het beperken van de door WELYNQ te maken extra kosten en/of te lijden schade.

12.9 Onverminderd het bepaalde in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden met betrekking tot vrijwaringen en garanties, sluit WELYNQ uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk werken van de Dienstverlening, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken waaronder schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van de kosten gemaakt om dergelijke gegevens te herstellen of te reproduceren.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ziekte van en/of gebrek aan medewerkers aan de zijde van WELYNQ, stakingen en verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen.

13.2 Partijen kunnen zich tegenover elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

13.3 In geval de overmacht langer dan zestig (60) Werkdagen duurt, hebben partijen het recht de Overeenkomst door een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 14. Geheimhouding en commerci?le uitingen

14.1 Gedurende de looptijd van en na be?indiging van een Overeenkomst zullen partijen alle vertrouwelijke informatie welke hen betreffende de andere partij en/of de Dienstverlening en/of de SaaS-dienst uit hoofde van voornoemde Overeenkomst bekend wordt, onder zich houden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zullen partijen er niet toe overgaan vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, te publiceren of anderszins te verspreiden dan wel openbaarmaking, publicatie of op andere wijze verspreiding toestaan. Partijen zullen hun medewerkers verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Tot vertrouwelijke informatie wordt tevens gerekend informatie over de ene partij waarvan de andere partij kan weten dat zij als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.

14.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is het Afnemer zonder andersluidende schriftelijke toestemming van WELYNQ niet toegestaan zich schriftelijk anders te uiten over onderhavige samenwerking dan zoals in dit artikel aangegeven.

14.3 Mondelinge uitingen dienen een identieke strekking te hebben als de in dit artikel aangegeven toegestane uitingen.

14.4 Toegestane uitingen zijn: ?<Afnemer> is een geautoriseerd distributeur van WELYNQ?.

Artikel 15. Duur en be?indiging

15.1 Een Overeenkomst treedt in werking als beide partijen haar getekend hebben, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

15.2 Indien een Overeenkomst geen expliciete looptijd bevat wordt deze geacht voor bepaalde tijd, te weten ??n (1) jaar, te zijn aangegaan en kan de Overeenkomst na verloop van voornoemde termijn telkens stilzwijgend worden verlengd voor ??n (1) jaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Be?indiging van een Overeenkomst laat door Afnemer conform artikel 10.1 aangegane verplichtingen met betrekking tot het op afstand ter beschikking stellen van Programmatuur onverlet, met dien verstande dat verlenging van dergelijke verplichtingen derhalve niet meer mogelijk is. Ten aanzien van de in de vorige volzin bedoelde verplichtingen zullen partijen indien en voor zover noodzakelijk verdere uitvoering geven aan de Overeenkomst als ware die niet be?indigd.

15.3 Indien een Overeenkomst geen expliciete opzegtermijn bevat wordt deze geacht een wederzijdse opzegtermijn van drie (3) maanden te hebben.

15.4 WELYNQ is gerechtigd iedere Overeenkomst met Afnemer buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval Afnemer, dan wel een bij zijn onderneming betrokken persoon, ernstig in opspraak is geraakt of anderszins handelt of nalaat, zodanig dat enige vorm van schade wordt toegebracht aan de goede naam van WELYNQ en/of diens producten en/of bedrijfsvoering danwel dat het aannemelijk is dat voornoemde situatie ontstaat.

15.5 Buiten hetgeen elders in onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden is bepaald is:

  1. ieder der partijen gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven of via gerechtelijke procedure indien de andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende Overeenkomst tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, volhardt.
  2. ieder der partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte iedere Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij surs?ance van betaling aanvraagt of hem surs?ance van betaling wordt verleend; het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of be?indigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij dan wel op de Programmatuur en geleverde betrokken activa beslag wordt gelegd, dan wel de wederpartij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de desbetreffende Overeenkomst na te kunnen komen.

15.6 Ingeval een Overeenkomst om welke reden dan ook wordt be?indigd is WELYNQ, onverminderd de overige toekomende rechten, steeds gerechtigd om de uitvoering van de orders die reeds door WELYNQ voor de datum van opzegging c.q. ontbinding waren geaccepteerd doch nog niet geheel of volledig waren uitgevoerd geheel of gedeeltelijk op te schorten.

15.7 Ingeval van be?indiging van een Overeenkomst:

  1. dient Afnemer onmiddellijk het gebruik van de beschermde namen te staken; b. dient Afnemer onmiddellijk uitingen op websites, inclusief verwijzigingen naar portals te verwijderen; c. worden alle openstaande bedragen direct opeisbaar per de datum waarop de Overeenkomst eindigt; d. zal Afnemer onmiddellijk doch met inachtneming van het bepaalde in de laatste volzin lid 2 van dit artikel alle originelen en kopie?n van alle documenten, handleidingen, reclamemateriaal, vertrouwelijke schriftelijke informatie en andere door WELYNQ aan Afnemer verstrekte materialen teruggeven indien en voor zover door WELYNQ in het kader van de uitvoering van die Overeenkomst aan Afnemer verstrekt en Afnemer een andere hoedanigheid dan Gebruiker had.

15.8 Ingeval van be?indiging anders dan op grond van toerekenbare tekortkoming of in het geval van verstrijken van de duur van een Overeenkomst zal WELYNQ tegenover Afnemer niet gehouden zijn tot voldoening van enige vergoeding of schadeloosstelling ter zake van winstderving, uitgaven, gedane investeringen of verplichtingen aangaande in het kader van de bedrijfsvoering, tot vergoeding van een door Afnemer verworven goodwill, of tot vergoeding van andere indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

15.9 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na be?indiging van een Overeenkomst voort te duren, blijven na be?indiging van voornoemde Overeenkomst bestaan. De be?indiging van een Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: openstaande betalingen, geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, overnamebeding, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

15.10 In geval van (voorlopige) surs?ance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.11 Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft WELYNQ het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16. Exitbepaling

16.1 In het kader van de continu?teit van de informatievoorziening van Afnemer zal Afnemer tot drie (3) weken na be?indiging van de Overeenkomst in de gelegenheid gesteld worden om diens gegevens veilig te stellen. WELYNQ is gerechtigd de gegevens na een dergelijke overdracht dan wel drie (3) maanden na de be?indiging van de dienstverlening te vernietigen.

16.2 Het recht tot overdracht van gegevens van Afnemer strekt zich niet uit tot het (doen) uitvoeren van gegevensconversies op aan WELYNQ toe te rekenen infrastructuur.

Artikel 17. Wijzigingen en aanvullingen

17.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 18. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede van partijen aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.

18.3 Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden en/of een Overeenkomst tussen partijen en haar rechtsopvolgers mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan een arbitragepanel van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) te Haarlem.

18.4 Het hier voorgaande lid laat onverlet de bevoegdheid van ieder der partijen om in het geval van een spoedeisend geschil een voorlopige voorziening te vragen bij de arrondissementsrechtbank te ?s-Hertogenbosch danwel door het verzoeken van conservatoire maatregelen bij een daartoe bevoegde rechter.

18.5 Alvorens het geschil voor te leggen aan een arbitragepanel van de SGOA, zullen partijen trachten het geschil door middel van enige andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bindend advies, mediation en mini-trial, proberen op te lossen.

18.6 Het in de leden 3, 4 en 5 bepaalde laat onverlet de verplichting van partijen zich maximaal in te spannen om geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

Artikel 19. Bijzondere bepalingen ter zake van softwareontwikkeling

19.1 Indien WELYNQ en Afnemer overeen zijn gekomen dat er sprake is van het door WELYNQ (doen) ontwikkelen van computerprogrammatuur is Afnemer zich bewust van de afhankelijkheid van WELYNQ van het ontvangen van juiste informatie met betrekking tot de beoogde werking van de computerprogrammatuur.

19.2 Afnemer is er zich van bewust dat het niet ongebruikelijk is dat computerprogrammatuur fouten bevat en dat de mate waarin de computerprogrammatuur geschikt is voor het doel wat Afnemer er mee beoogt samenhangt met de nauwkeurigheid waarmee Afnemer deze gespecifeert heeft. Afnemer zal geconstateerde fouten, zijnde substanti?le afwijkingen van de door Afnemer schriftelijk met WELYNQ overeengekomen specficaties, zo spoedig en zo nauwkeurig mogelijk aan WELYNQ melden. WELYNQ zal fouten welke gemeld zijn voorafgaande aan de acceptatie van de computerprogrammatuur, waarbij gebruik anders dan voor testdoeleinden als acceptatie geldt, zo spoedig mogelijk en naar beste vermogen herstellen.

19.3 Afnemer onderkent het belang wat WELYNQ heeft bij het inzetten van de voor hem ontwikkelde computerprogrammatuur in de standaardoplossingen van WELYNQ en zal zich hier niet tegen verzetten.

19.4 Afnemer erkent dat de door WELYNQ afgegeven planning voor softwareontwikkeling uitsluitend indicatief is en dat de daarin genoemde termijnen nimmer fataal kunnen zijn.

Bijzondere bepalingen voor Afnemers in de hoedanigheid van Gebruiker en/of Eindgebruiker

Artikel 20. Verplichtingen Gebruikers/Eindgebruikers

20.1 De Afnemer in de hoedanigheid van Afnemer wordt geacht zelf reservekopie?n te maken van de gegevens. Dit is een functionaliteit die wordt aangeboden via de WELYNQ Dienstverlening. Ook wordt Afnemer geacht de inhoud van de reservekopie?n te controleren en deze veilig te bewaren.

20.2 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de reservekopie?n en de plek waar hij deze opslaat.

20.3 De Afnemer zal er zorg voor dragen dat de Eindgebruikers die gebruik willen maken van de Dienstverlening op afstand van WELYNQ beschikken over de volgende middelen of althans de Eindgebruikers informeren dat zij deze middelen voorhanden dienen te hebben:

  1. een webbrowser welke op basis van de webstandaarden van het W3C-consortium werkt (bijvoorbeeld een recente versie van Firefox, Safari of Chrome) met de mogelijkheid om Java-programmatuur te draaien, de actuele minimumconfiguratie zal bekend worden gemaakt door middel van de website van WELYNQ;
  2. een Token en een Toegangscode om zich toegang tot de dienst te kunnen verwerven;
  3. in het geval van scandiensten een scanner die gebruikt wordt om documenten in te scannen voldoen aan de voorafgaand door WELYNQ gecommuniceerde specificaties (o.a. gebruik maken van een zogenaamde TWAIN-driver);

20.4 Afnemer zal er tevens zorg voor dragen dat de door WELYNQ aan Afnemer verstrekte regels ter zake van het gebruik van de Dienstverlening van WELYNQ nageleefd zal worden door de Eindgebruikers. In dat kader zal Afnemer er ten minste zorg voor dragen dat:

  1. Gebruikers toereikende maatregelen nemen om Tokens, Toegangscodes en vergelijkbare informatie vertrouwelijk te behandelen en onder zich te houden.
  2. Eindgebruikers de informatie met betrekking tot het Sleutels en Toegangscodes welke hen ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen.

20.5 Afnemer is zich bewust van het feit dat tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen de Dienstverlening van WELYNQ niet gericht is op gegevensopslag ten behoeve van Eindgebruikers anders dan van tijdelijke aard. Hieruit vloeit voort dat Afnemer zelf zorg zal dragen voor de archivering van door middel van de Dienstverlening verwerkte gegevens zoals mogelijk gemaakt door WELYNQ.

20.6 Afnemer is zich bewust van het feit dat de Dienstverlening van WELYNQ zich niet richt op het voeren van een boekhouding voor Afnemer en dat de verantwoordelijkheid van WELYNQ zich niet verder uitstrekt dan een zo nauwgezet mogelijke verwerking van de door Afnemer aan te leveren gegevens.

20.7 Tussen partijen geldt dat informatieverkeer welke geauthenticeerd is middels een Token en een Toegangscode een gelijke bewijskracht heeft als een schriftelijke akte.

Artikel 21. Zorgplicht ten aanzien van Tokens

21.1 In het geval van het leveren van een SaaS-dienst door WELYNQ ten behoeve van Eindgebruikers zal WELYNQ Afnemer zogenaamde Tokens in bruikleen geven. Afnemer is gerechtigd deze in bruikleen aan diens Eindgebruikers te verstrekken met dien verstande dat Afnemer jegens WELYNQ het risico voor verlies, diefstal of het anderszins tenietgaan van dergelijke Tokens zal dragen.

21.2 Om toegang te verkrijgen dient Afnemer per Eindgebruiker te beschikken over een Token. Per Token verkrijgt de Eindgebruiker een Toegangscode van WELYNQ. De toegang tot de SaaS-dienst wordt verkregen door de Token in combinatie met de Toegangscode te gebruiken in overeenstemming met de daarvoor geldende instructies.

21.3 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat bij be?indiging van onderhavige voorwaarden respectievelijk bij vermindering van het aantal Tokens waar Afnemer recht op heeft alle relevante Tokens onverwijld retourgezonden worden aan WELYNQ. Afnemer dient de Tokens onverwijld doch in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na eerdergenoemde be?indiging respectievelijk vermindering aan WELYNQ te retourneren.

Artikel 22. Informatieverplichtingen

22.1 Afnemer dient WELYNQ te informeren over de aard van zijn bedrijfsactiviteiten en de aard van de gegevensverwerking welke op basis van de SaaS-dienst door Eindgebruikers gerealiseerd wordt in het geval Eindgebruiker reden heeft om aan te nemen dat deze anders is dan de handelingen waarvoor WELYNQ desbetreffende diensten vermarkt. Afnemer is er zich van bewust dat WELYNQ deze informatie nodig heeft voor het vaststellen van de aard en de omvang van de te nemen beveiligingsmaatregelen.

22.2 Bij verzoeken om ondersteuning moet de Eindgebruiker in staat zijn om voldoende informatie te verschaffen, die nodig is bij het in behandeling kunnen nemen van de ondersteuning aanvraag.

Artikel 23. Facturering, betaling en opschortingsrechten

23.1 Facturering vindt plaats op basis van een strippenkaartmodel waarbij WELYNQ een budget vooruitfactureert. Na ontvangst van betaling heeft Afnemer recht om een met het betaalde bedrag corresponderend aantal handelingen met behulp van de SaaS-dienst te verrichten.

23.2 Afnemer zal de door haar op basis van een Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan WELYNQ voldoen.

23.3 WELYNQ is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Afnemer volledig zijn voldaan.

23.4 Indien Afnemer de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft voldaan, behoudens indien hij zich heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur of ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties, zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.

23.5 Indien Afnemer zich beroept op inhoudelijke onjuistheid van de factuur of ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties zal Afnemer in ieder geval de onbetwiste factuurbedragen voldoen binnen de in het hier voorgaande lid genoemde termijn.

23.6 Indien de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan WELYNQ de vordering uit handen geven, in welk geval de Afnemer naast de verschuldigde wettelijke rente bovendien gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van ? 500,-.

Bijzondere voorwaarden voor Afnemers in de hoedanigheid van Distributeur

Artikel 24. Marketing en promotie

24.1 Afnemer is uit hoofde van de hoedanigheid van Distributeur gerechtigd om gebruik te maken van promotiematerialen van WELYNQ en het voeren van de merknamen van WELYNQ onder vermelding van het zijn van een geautoriseerde distributeur.

Artikel 25. Facturering, betaling en opschortingsrechten

25.1 Facturering aan Gebruikers vindt plaats op basis van een strippenkaartmodel waarbij WELYNQ een budget vooruitfactureert aan Gebruikers. Na ontvangst van betaling heeft iedere Gebruiker recht op een met het betaalde bedrag corresponderend aantal handelingen met behulp van de SaaS-dienst te verrichten.

25.2 Facturering door Distributeur aan WELYNQ van de in de Overeenkomst overeengekomen provisie vindt per kwartaal achteraf plaats onder opgaaf van het aantal door Distributeur aangebrachte Afnemers van SaaS-diensten van WELYNQ. De betalingstermijn is 45 dagen na ontvangst van de factuur.

25.3 WELYNQ is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen jegens zowel Gebruikers als Distributeur op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Gebruiker volledig zijn voldaan. WELYNQ zal de Distributeur informeren over het ontstaan van een dergelijke situatie.

25.4 Distributeur is bevoegd om een vordering van WELYNQ op een Gebruiker bevrijdend te betalen.

Artikel 26. Vrijwaring en incassorisico

26.1 Distributeur vrijwaart WELYNQ van vorderingen van Gebruiker uit hoofde van overeenkomsten tussen WELYNQ en Distributeur. Deze vrijwaring strekt zich ook uit tot door Gebruiker opgeschortte betalingen aan WELYNQ op grond van tekortkomingen in de eigen dienstverlening van Distributeur aan Gebruiker.

26.2 WELYNQ is in aanvulling op de opzeggingsbevoegdheden van Artikel 10 gerechtigd om in geval van meerdere incassogeschillen met Gebruikers welke aangebracht zijn door Distributeur de autorisatie van Distributeur op te schorten of zelfs in zijn geheel te be?indigen.